ارزشیابی کارکرد طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان روحانی بابل

یکی از شاخص های سنجش کار آمدی و توسعه از جمله در بخش های بهداشت و درمان, رضایت ارباب رجوع خدمات دستگاه های دولتی می باشد که به منظور ارتقای آن اقدام به اجرای طرح تکریم ارباب رجوع شده است. هدف:این مطالعه با هدف ارزیابی نحوه ی اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان روحانی بابل در سال 1389 انجام شده است. مواد و روش ها:پژوهش به صورت مقطعی و توصیفی صورت گرفته است.جامعه اماری این تحقیق بیمارستان روحانی بابل می باشد. ابزار سنجش مورد استفاده در مطالعه ی چک لیست بوده که روایی و پایایی آن مورد تأیید کمیته ی ارتقای کیفیت وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و با سه روش مشاهده, استفاده از مستندات و داده های ثبت شده و مصاحبه انجام گرفته است. نتیجه گیری: اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان تأمین اجتماعی روحانی بابل با توفیق نسبی رو به رو شده است.با استقرار برنامه تحول در نظام های مدیریتی به عنوان یکی از ملزومات مهم طرح تکریم ارباب رجوع و هم چنین تغییر ملاک های تشویق و تنبیه کارکنان و مدیران از روش سنتی به نحوی که نظرات مشتریان در این خصوص لحاظ شود می توان شاهد موفقیت روز افزون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *