اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻔﻮذ

7 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻔﻮذ، وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻔﻮذ، رﻓﺘﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ، ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯿﮑﻦ داﻧﺶ اﻧﺪك درﻣﻮرد ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ از ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﺣﻤﻼت ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻔﻮذ، دﺷﻮار اﺳﺖ .ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻔﻮذ ﺷﺎﻣﻞ، ﻧﺮخ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻢ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﮐﺎذب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﻦ آوري ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻔﻮذ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ، در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺣﻤﻼت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻔﻮذ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﺑﻬﺮه وري ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ.   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *