اراﺋﻪي ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ

11 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪ اي ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﮔﺮه ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮه ﺗﻌﺪادي ﺣﺴﮕﺮ و ﮐﺎراﻧﺪاز وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﯿﻂ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎر اﻧﺪازﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮي ﻣﺤﺪودي داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن ﻫﺎ و درﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺒﮑﻪ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎرا از ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي آن ﻫﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي ﺷﻮد .ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎري ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي زﯾﺴﺘﯽ و K اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ – ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ Means اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻي اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺳﺖ. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *