اراﯾﻪ روﺷﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي SURF و ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي

11 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن و اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻃﺎن در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ  ﺳﯿﻨﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﻣﻮﮔﺮام ﻫﺎ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﺗﺒﺎﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ  داراي اﻧﺪازه ﻫﺎ و ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه اي اﺳﺖ .آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺎﯾﻌﺎت در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻃﺎن ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮي دارد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺪف ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ   و SURF ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻪ ﺗﻮﻣﻮر در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻣﻮﮔﺮام ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺣﺬف ﮐﺠﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روش ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻣﻮﮔﺮام داراي اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺮدازش ﮐﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ از روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *