ارایه شبیه سازی و طراحی کنترل سیستم تبدیل انرژِی باد

10 صفحهPDF چکیده  در ایي هقالِ با استفادُ اس هدل هشزٍح صًزاتَر القایی با تغذیِ دٍ سَ، رفتار ًیزٍگاُ بادی هَرد بزرسی قزار هی گیزد. هبدل ّای الکتزًٍیک قدرت ًیزٍگاُ ٍ سیستن ّای کٌتزلی آى ٍ رفتار ًیزٍگاُ شاهل قسوت ّای الکتزیکی ٍ آیزٍدیٌاهیکی شبیِ ساسی هی شَد. شزایط بْزُ بزداری هَرد هطالعِ قزار هی گیزد ٍ عولکزد سیستن ّای کٌتزلی کِ با استفادُ اس کٌتزل بزداری  هاشیي القایی طزاحی شدُ اًد، ارسیابی هی یکی شدُ ٍ ٍظیفِ تَلید تَاى اکتیَ هزجع را DFIG شَد. در ایي تحقیق رٍش هاکشیون تَاى کِ با تَاى اکتیَ بز عْدُ دارد، اجزا شدُ ٍ کٌتزل بزداری  بِ رٍش جْت دّی بزدار شار استاتَر بزای کٌتزل هجشای تَاى اکتیَ ٍ راکتیَ تَلیدی بِ  بز پایِ تَربیي بادی اعوال هی DFIGٍسیلِ  شَد. صحت ٍ عولکزد رٍش با شبیِ ساسی سیستن قدرت ًوًَِ در هحیط ًزم افشار  تایید هی MATLAB/Simulink شَد. ًتایج حاصل هی تَاًد بِ خَبی بزای بزرسی عولکزد هتقابل سیستن ّای قدرت با تَلید پزاکٌدُ کِ اس هٌابع اًزصی تجدید پذیز استفادُ هی کٌٌد بِ کار گزفتِ شَد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *