ارائه یک شاخص جدید به منظور حفاظت قطع تحریک در ژنراتورهای سنکرون

پدیده ی قطع تحریک (LOF) در ژنراتورهای سنکرون، ممکن است موجب آسیبهای شدیدی به ژنراتور گردد. علاوهبراین LOF میتواند موجب افت ولتاژ در شبکه و حتی وقوع خاموشی در آن شود. از اینرو حفاظت سریع و مطمئن ژنراتور در مواجهه با LOF امری حیاتی میباشد.متداولترین روشهای تشخیص LOF در ژنراتورهای سنکرون مبتنی بر اندازهگیری امپدانس در پایانه ژنراتور میباشند. این روشها علاوه بر سرعت پایین، ممکن است در مواجهه با سایر اغتشاشات سیستم از جمله پدیدهی نوسان توان پایدار (SPS) در سیستم قدرت عملکرد مطلوبی نداشته باشند. در این مقاله یک شاخص ترکیبی، متشکل از تغییرات کمیتهای ولتاژ، توان راکتیو و زاویه توان ژنراتور به منظور شناسایی LOFارائه شده است. شاخص ارائه شده را میتوان به صورت حفاظت محلی و یا یک طرح حفاظت گسترده در سیستم قدرت مورد استفاده قرار داد… این مقاله pdf و 8 صفحه می باشد. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *