ارائه مدل ساختاری در فرایند نظام تأمین مالی احداث نیروگاههای پراکنده گازسوز با استفاده از روش AHP برای شهرک های صنعتی

134صفحهWORD چکیده: این تحقیق با هدف اصلی ارائه  مدل ساختاری  در فرایند  نظام تأمین مالی احداث نیروگاههای پراکنده گازسوز  با استفاده از روش AHP    برای شهرک های صنعتی استان چهارمحال وبختياري انجام شد.  این پژوهش از حیث هدف ، کاربردی و از لحاظ روش ، توصیفی با استفاده از همبستگی و مدل ریاضی می باشد. روش جمع آوری داده ها دراین تحقیق، کتابخانه ای- میدانی می باشد.جامعه آماری این پژوهش را تمامی مدیران و خبرگان مالی شهرکهای صنعتی استان چهارمحال وبختياري تشکیل می دهد. نمونه آماری این تحقیق 40نفر است که ، از روش غیرتصادفی هدفمند(ازپیش تعیین شده)، تعیین گردید.ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق، روش تصمیم گیری سلسله مراتبی(AHP) است.روایی ابزار بر اساس نظر خبرگان مالی و تائید استاد راهنما تائید شد وپایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ  7/0 مورد تائید قرار گرفت. بااستفاده از روش AHPسوالات تحققیق مورد آرزیابی وآزمون قرارگرفت ومشخص شد که معیارهای فنی – اقتصادی ، قابلیت اطمینان ، زیست محیطی و اجتماعی – سیاسی از اولویت واهمیت سلسله مراتبی برخوردا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *