ارائه روشی نوین مبتنی برآنتروپی جهت آستانه گذاری چندسطحی تصاویر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری آشوبی

قطعه بندی تصویر، فرآیندی است که در طی آن یک تصویر به زیر نواحیای که یک یا چند ویژگی در داخل آنها همگناست، تقسیم میشود. آستانه سازی تصاویر یکی از روشهای پرکاربرد در قطعه بندی تصاویر میباشد. آستانه گذاری تصویر یک مسئله کلاسه بندی پیکسلها میباشد، زیرا نقاط موجود در تصویر را به دو کلاس شی و زمینه دسته بندی میکند. یکی ازروشهایی که اخیراً برای آستانه گذاری مورد استفاده قرار گرفته است استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری است. این الگوریتمها به دنبال کمینه یا بیشینه کردن یک تابع هستند. هدف از این مقاله ارائه روشی نوین مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماریآشوبی جهت آستانه گذاری چندسطحی تصاویر براساس آنتروپی میباشد. توابع آشوبی در تولید جمعیت اولیه بهجای اعدادتصادفی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در آستانه گذاری چندسطحی تصویر با روشهای معمول مثل روش آنتروپی، زمان بسیار زیادی مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از روش پیشنهادی خواهد توانست این زمان را به طور محسوسی کاهش دهد.روش پیشنهادی با الگوریتمهای بهینه سازی ذرات و ژنتیک مورد مقایسه واقع شده است… این مقاله pdf و 10 صفحه می باشد. …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *