ارائه الگوی ترکیبی مدیریت دانش مطالعه موردی: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه غرب

196صفحه WORD چکیده: موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش مستلزم شناسایی عوامل و ویژگی های موثر بر آن می باشد. معمولاً نکته ای که در شناسایی عوامل کلیدی کمتر مورد توجه قرار می گیرد، عدم توجه به مقاصد سازمان در استقرار سیستم مدیریت دانش است. از سوی دیگر محدودیت دسترسی به منابع سازمانی باعث می شود تا اولویت بندی استفاده از منابع مورد توجه جدی قرار گیرد. از این رو سازمان ها برای استقرار مدیریت دانش به دنبال اولویت بندی پروژه ها هستند تا بر آن اساس بر روی پروژه های زیرساختی مدیریت دانش سرمایه گذاری کنند. هدف تحقیق حاضر نیز بر شناسایی، دسته بندی و رتبه بندی ویژگی های مربوط به چهار عامل کارکنان، ساختار، رهبری و فناوری اطلاعات مبتنی بر استراتژی های مدیریت دانش است. به منظور تائید و دسته بندی ویژگی های شناسایی شده در هر عامل کلیدی، با بهره گیری از روش دلفی پرسشنامه هایی طراحی شده که دارای خصوصیت روائی و اعتبار لازم بوده اند و در بین خبرگان توزیع و به کمک تحلیل عاملی اکتشافی، آنها نهایی شدند. همچنین رتبه بندی عوامل و ویژگی ها با استفاده از تکنیک تصمیم گیری با معیارهای چندگانه فازی به انجام رسید. نتای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *