ارائه الگوی ارتقای تعهد سازمانی در کارکنان بانک سپه

139صفحهWORD چکیده: این تحقیق با هدف ارائه الگوی ارتقای تعهد سازمانی در کارکنان بانک سپه استان سمنان انجام شد. روش مورد استفاده این پژوهش پس رويدادي و تکنیک مورد استفاده، پیمایش و جامعۀ آماری آن شامل کلیه کارکنان بانک سپه استان سمنان در سال 1393 می باشد. ابزار پژوهشی پرسشنامه ای محقق ساخته بود که پس از اعتباریابی و پایایی سنجی، با روش نمونه گیری تصادفی بر روی نمونۀ انتخابی در استان سمنان اجرا شد. این ابزار بر اساس شاخص های مورد مطالعه تعهد سازمانی و مدل پژوهش طراحی و تدوین شد تا وضعیت متغیرها را در قالب 8 فرضیه به مورد سنجش قرار دهد.یافته های پژوهش نشان داد ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شغلی و ویژگی های ساختاری در وضع موجود در بانک سپه استان سمنان بهینه است و احساس عدالت در وضع موجود بهینه نیست. همچنین یافته ها نشان می دهد ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شغلی، ویژگی های ساختاری و احساس عدالت  در ارتقای تعهد سازمانی کارکنان نقش دارد.مقایسۀ نتایج حاصل از پژوهش حاضر و بررسی چارچوب و مدل نظری این پژوهش، بیانگر همسویی نتایج با تحقیقات مشابه در مورد فرضیه های مطرح شده بوده است .   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *