ادراك مديران مياني از محيط داخلي كارآفريني سازماني: ارزيابي مقياس اندازه گيري Middle managers’ perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: assessing a measurement scale

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *