اثرات محلول پاشی کودهای آلی و ریز مغذی بر خصوصیات مورفولوژیک ، عملکرد واجزای عملکرد بامیه

128 صفحه WORD چکیده به منظور بررسی اثر اسید هیومیک و عناصر ریز مغذی بر رشد و عملکرد بامیه ،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایرانشهر درسال 1392 اجرا شد.عوامل مورد بررسی شامل دو عامل اسید هیومیک در سه سطح ( صفر ،5/0 و1 لیتر در هکتار ) وعناصر ریز مغذی ( Goldimax   ) در چهار سطح ( صفر ، 50 ،100 و150 میلی گرم در لیتر ) بود. هر کرت آزمایشی شامل 4 خط کاشت به طول 5 متر و فواصل بین خطوط کاشت 50 سانتیمتر و فواصل بوته روی ردیف 30 سانتیمتر بود . صفات مورد بررسی بامیه شامل ارتفاع بوته ، تعداد شاخه جانبی ، تعداد میوه در بوته ،طول میوه ، قطر میوه ، وزن تک میوه ، وزن خشک تک میوه ،طول میوه خشک ،قطر میوه خشک ،وزن 1000 دانه ، تعداد بذر در میوه و عملکرد بذر بودند.     نتایج نشان داد که اثر کود هیومیک و ریز مغذی بر روی تمام صفات اندازه گیری شده از لحاظ آماری در سطح احتمال 1% معنی دار بود.حداکثر ارتفاع بوته (94/ 60 سانتیمتر)، حداکثر تعداد شاخه جانبی (25/6) ،حداکثر تعداد میوه در بوته (58/20)، حداکثر وزن تک م …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *