آموزش سخنرانی

ﺧﻮب ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ وﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ. ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻟﺐ، ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، ﺑﺴﻴﺎري از اوﻗﺎت ﻻزم اﺳﺖ در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه ﺧﻮدﺗﺎن، ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻳﺎ اﻋﻀﺎء ﺳﺎزﻣﺎن، و ﻳﺎ اﻓﺮادي از ﺑﻴﺮون ﺳﺎزﻣﺎنﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ، از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ. اﻋﺘﺮاف ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﻨﻢ ﭼﻨﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻢ را ﮔﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و دﭼﺎر ﺗﺮس ﻣﻲ ﺷﻮم ﻛﻪ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻢ درﺳﺖ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ، درﺳﺖ ﺣﻮاﺳﻢ را ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻢ و درﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺎورم ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ. ﻣﻦ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﻮي ﺟﻤﻊ اﻳﺴﺘﺎده ام، ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ. ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﻜﺎرم ﻧﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ تعدادصفحات: 26 صفحه فرمت فایل: pdf …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *