آزمایش تیتراسیون اسید و باز

آزمایش تیتراسیون اسید و بازفرمتdoc 8صفحه چکيده محتواي فايل:   گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی 1   عنوان آزمایش : تیتراسیون اسید و باز مقدمه   تجزیه های حجمی عبارت است از تعیین مقدار یونها در محلول، با اضافه کردن محلول های دیگری که غلظتشان معلوم می باشد و برای اولین بار در سال 1900 توسط گیلوساک بیان شد. تیتر کردن از روش‌هایتجزیهحجمیاست. در تجزیه حجمی ابتدا جسم را حل کرده و حجم معینی از محلول آن را با محلول دیگری که غلظت آن مشخص است که همانمحلول استانداردنامیده می‌شود، می‌سنجند. در تیتراسیون محلول استانداردبه‌طور آهسته از یک بورت به محلول حاوی حجم مشخص یا وزن مشخص از ماده حل شده اضافهمی‌شود . افزایش محلول استاندارد ، آنقدر ادامه می‌یابد تا مقدار آن از نظراکی‌والان برابر مقدار جسم حل شده شود. نقطه اکی‌والان نقطه ای است که در آن ،مقدار محلول استاندارد افزوده شده از نظر شیمیایی برابر با مقدار حجم مورد نظر درمحلول مجهول است. این نقطه رانقطه پایانعملاز نظر تئوری یانقطه همارزینیز می‌گویند .   تئوری آزمایش &nb …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *